We Leven Met God

INTERNATIONAL BIBLE CHURCH TOELICHTING VAN HET DOEL

WE LEVEN MET GOD (click here for English)
In de International Bible Church leven we met God door de verzoening die volbracht is door Gods’ Zoon Jezus Christus en door Zijn Heilige Geest. We leven samen met God in het lichaam van Christus en nodigen anderen uit om hierin te delen.

We leven met God door het Evangelie, wanneer we vertrouwen in Jezus Christus.
Het evangelie is de blijde boodschap dat God de Vader verzoening heeft gebracht door zichzelf, door zijn rechtvaardige leven, zijn verzoenende dood, zijn lichamelijke opstanding, zijn hemelvaart, zijn voorspraak bij de Vader en de beloofde terugkomst van zijn Zoon Jezus Christus en door de uitstorting van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen en de Kerk. Dat maakt het mogelijk dat wij samen met God kunnen leven. Dit goede nieuws is altijd de kern van het gemeenteleven.

We leven met God in de Bijbel wanneer we aandacht schenken aan Zijn woorden.
We ontmoeten God – leren Hem kennen en leren Hem te vertrouwen- in de Bijbel. Bij het kennen van God zien we wie we daadwerkelijk zijn, wie we behoren te zijn en hoe we dat kunnen zijn in eenheid met Christus (Hebr. 4:12-13, Jac. 1: 21-25). In de Bijbel onderwijst, berispt, corrigeert en instrueert God ons en leidt ons tot verzoening door geloof in Christus en rust Hij ons toe voor alle goede werken (Joh. 5: 39, 46, 2 Tim. 3: 15-17, Ps. 119:105, Ps. 19: 7-14). Elk woord in de Bijbel is Gods’ woord. Daarom vertrouwen we dat alles wat in de Bijbel geschreven staat waar is en draagt de autoriteit van God zelf. De Bijbel is de lens waardoor we de waarheid zien.

We leven met God in gebed.
Gebed is de basis van een leven met God. In gebed komen we voor God de Vader, in God de Zoon en door God de Heilige Geest, om ons zo direct in Zijn genade en liefde te verheugen en om te belijden dat we bij God vandaan gaan en Hem nodig hebben, alsook dat we Hem vertrouwen in al onze noden en verlangens. In gebed hebben we de mogelijkheid om samen te zijn met God, niet simpelweg alleen om met God te communiceren. (heb. 4: 16, 9:19-22, Jac. 4: 1-10, Math. 6: 9-13, 1 Pet 5: 6-7, Fil. 4: 4-7).

We leven met God in aanbidding wanneer we samenkomen op zondag en wanneer we dagelijks voor zijn eer en glorie leven.
We ontmoeten elkaar regelmatig om zijn genade voor ons door Christus te herdenken en vieren (Kol. 3:16, Heb. 4:15-16) en om onszelf met vreugde voor te stellen als levende offers voor God. (Rom. 12:1).

We leven met God in gemeenschap met elkaar wanneer we ons leven in Christus delen met elkaar.
We streven ernaar om Zijn beelddrager te zijn naar elkaar toe. We begrijpen dat het lichaam van Christus een familie is waarin elk lid het welzijn van de andere leden draagt door te delen waarin God in voorziet. We willen samen zijn en de eenheid in de Geest bewaren door de band van de vrede. (Hand. 2:44-46, Ef. 2: 19-20, Heb. 10: 24-25, Fil. 2: 1-4, Rom. 12:10-18, Ef. 4:3).

We leven met God in dienstbaarheid wanneer we de dienstbaarheid van Jezus Christus als voorbeeld nemen.
We hebben allemaal de houding van een dienstknecht aangenomen, in bijzonderheid als we meestrijden voor het geloof in het evangelie. (Fil. 1: 27, Math 20:25-28). We geloven dat de Heilige Geest iedere gelovige geplaatst heeft in het lichaam van Christus en het elke gelovige geschonken heeft om met elkaar te dienen in het bouwen van Gods Koninkrijk en de kerk. (1 Kor. 12:7,18, Ef. 4: 11-16).

We leven met God in de schepping als we ons verheugen in de dingen die Hij gemaakt heeft.
Het zijn van God wordt weerspiegelt in de dingen die hij gemaakt heeft (Rom. 1:20, Ps. 19:1-6, Hand. 14:17), in het bijzonder de mens als speciale beelddrager van de schepping, die hersteld is in het leven van elke gelovige en in het leven van de Kerk.

Dit zijn waarden, geen regels.